Untitled Document

เครื่องตรวจข้อสอบ | เครื่องตรวจแบบสอบถาม

OMR คือเครื่องตรวจข้อสอบและแบบสอบสอบถาม ที่จะช่วยทำให้คุณและงานของคุณ ประหยัดเวลา, ลดภาระงาน, ลดค่าใช้จ่าย, ลดความผิดพลาด, ปลอดภัย, ถูกต้องแม่นยำ


OMR ประกอบไปด้วย
เครื่องตรวจกระดาษคำตอบ
โปรแกรมตรวจกระดาษคำตอบ
โปรแกรมเฉลยคำตอบ
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ

คุณสมบัติของ OMR

ประหยัดเวลา
ทํางานด้วยหลัก Image Base Processing รองรับการตรวจทั้งจากเครื่องสแกนเนอร์โดยตรง และ การตรวจจากไฟล์ภาพ เจ้าหน้าที่สามารถสแกนกระดาษคําตอบ เก็บไว้ก่อนได้ แล้วจึงประมวลผลภายหลัง ช่วยลดข้อผิดพลาดในการตรวจขณะสแกนกระดาษคําตอบได้เกือบ 100%

ลดงาน แบ่งกันตรวจได้ 
โปรแกรมทั้งหมดของ OMR มีการแยกส่วนกันทํางาน และทํางานได้โดยไม่จําเป็นต้องมีสแกนเนอร์เชื่อมต่อตลอดเวลา ดังนั้นจึงสามารถแบ่งไฟล์กระดาษคําตอบ ให้อาจารย์แต่ละท่านตรวจเองได้ โดยไม่จําเป็นต้องสแกนและตรวจพร้อมกันในจุดเดียว ทําให้งานเสร็จเร็วยิ่งขึ้น และไม่เป็นภาระตกหนักที่เจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่ง

ลดค่าใช้จ่าย 
ออกแบบกระดาษคําตอบได้ด้วยตัวเอง
ใช้รูปแบบกระดาษคําตอบที่โปรแกรมมีไว้ให้อยู่แล้ว
บริษัทฯ มีบริการออกแบบกระดาษคําตอบตามที่ผู้ใช้ต้องการ
ไม่ต้องใช้กระดาษพิเศษ พิมพ์เองได้ตามต้องการ
• ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า 50% เพราะกระดาษคําตอบแบบฝน ราคาแผ่นละ 1.3 - 1.5 บาท แต่สําหรับ OMR คุณสามารถพิมพ์กระดาษคําตอบลงบนกระดาษ 80 แกรมที่มีขายโดยทั่วไปด้วยเครื่องพิมพ์ธรรมดาซึ่งราคาจะเหลือเพียงแผ่นละ 0.5-0.7 บาท เท่านั้น
• กระดาษคําตอบแบบเดิมต้องสั่งพิมพ์ครั้งละมากๆ ทําให้นํามาใช้ไม่ได้อีกหากข้อสอบมีการเปลี่ยนรูปแบบไป แต่ OMR ช่วยให้คุณสามารถออกแบบและจัดพิมพ์ได้เองตามจํานวนที่ต้องใช้ จึงไม่สิ้นเปลืองกระดาษและเปลี่ยนรูปแบบได้ตามต้องการ

ใช้ง่าย ไม่ยุ่งยาก ลดความผิดพลาดจากการตรวจด้วยมือ 
สแกนด้วยสแกนเนอร์ Plustek รุ่น PS456U รวดเร็ว ประหยัดเวลา ไม่ต้องเสียเวลาตรวจข้อสอบเอง
ใช้ง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน แค่สแกนก็ตรวจและได้ผลสอบและค่าสถิติทั้งหมดโดยอัตโนมัติ ลดความผิดพลาดจากการตรวจด้วยมือ

ปลอดภัยด้วย User Logon/ User Profile 
ผู้สอนแต่ละคนจะต้องเข้าใช้ระบบด้วย User ของตัวเอง โดยละคนจะเห็นข้อมูลการ สอบต่างๆ, กระดาษคําตอบและทําการตรวจได้เฉพาะวิชาที่ตัวเองสอนเท่านั้น จึงปลอดภัยจากการลักลอบเปลี่ยนแปลงกระดาษคําตอบ, แอบดูผลการสอบ หมดกังวลเรื่อง ข้อมูลการสอบสูญหาย

ตรวจได้ถูกต้อง ตรวจสอบย้อนหลังได้ง่าย 
Genius Detection สามารถปรับระดับความเข้มของการฝนกระดาษคําตอบ ทําให้ OMR สามารถแยกแยะได้อย่างแม่นยําว่าข้อใดเป็นข้อที่ผู้สอบเลือกตอบ หรือข้อใดเป็นข้อที่ลบไม่สะอาด
Double Tags ช่วยทําให้ OMR ตรวจกระดาษคําตอบที่มีขนาดย่อลง, ขยายขึ้น หรือเอียงเล็กน้อยได้อย่างแม่นยํา ทําให้การตรวจด้วย OMR แทบจะไม่มีข้อผิดพลาดเลย
ตรวจกระดาษคําตอบได้หลายรูปแบบ
• ตรวจกระดาษคําตอบแบบที่มีหลายส่วนในหน้าเดียวกัน หรือหลายวิชาในหน้าเดียวกันได้
• ตรวจกระดาษคําตอบได้ทั้งแบบ A4, A5, แบบหน้าเดียว, แบบหน้า-หลัง
• รองรับกระดาษคําตอบมากกว่า 1 ชุด ในแต่ละรายวิชา
• มีระบบแยกชุดข้อสอบอัตโนมัติ สามารถกําหนดชุดข้อสอบได้ถึง 99 ชุด
ค้นหาและเรียกดูกระดาษคําตอบย้อนหลังได้
• กรณีระบบแจ้งว่ามีปีญหาจากการเฉลย ระบบสามารถดึงภาพกระดาษคําตอบที่มีปัญหา มาดูที่หน้าจอเพื่อตรวจสอบได้ว่าเกิดปัญหาใด เช่น ไม่ได้ระบาย, ระบายมากกว่า 1 ข้อ หรือลบไม่สะอาด เป็นต้น
• กรณีที่ผู้สอบต้องการตรวจสอบกระดาษคําตอบของตัวเอง ก็สามารถค้นหาและเรียกดูได้ ง่าย สะดวก รวดเร็วเช่นกัน

ทําเฉลยเองได้ ง่ายนิดเดียว 
OMR สร้างสรรค์วิธีง่ายแสนง่ายในการทําเฉลยโดยไม่ต้องใช้การเจาะรูบนกระดาษเฉลยอีกต่อไป เพียงแค่ฝนคําตอบที่ถูกต้องบนกระดาษคําตอบ โดยฝนรหัสประจําตัวแค่ หลักแรกและสุดท้าย จากนั้นสั่งสแกนเพียงเท่านี้คุณก็จะได้ไฟล์เฉลยที่พร้อมจะนําไปใช้ได้ทันที

กําหนดรูปแบบคําตอบและการคิดคะแนนได้หลากหลาย 
ตั้งรูปแบบการเฉลยได้ 2 รูปแบบคือ Single mode และ Advanced mode
สร้างเฉลยจากโปรแกรมได้เลย โดยกําหนดคําตอบที่ถูกและคะแนนสําหรับคําตอบแต่ละข้อได้ เช่น ถูก 1 คําตอบ, ถูกมากกว่า 1 คําตอบ, ตอบเป็นตัวเลข, คําตอบแบบเชื่อมโยงข้อ ,Single Choice, Multi-Choice, Free Score, ตอบผิดติดลบ, ต้องตอบให้ครบตามเฉลยถึงจะได้คะแนน, ตอบแต่ละข้อคะแนนไม่เท่ากัน, คะแนนฟรีสําหรับข้อสอบที่ออกผิด เป็นต้น
กําหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ให้กับคําถามแต่ละข้อได้

รวมคะแนนและวิเคราะห์ผลได้ครบถ้วนตามต้องการ 
วิเคราะห์คะแนนสอบ (Score Analysis)
• แสดงคําตอบของผู้สอบแต่ละคนว่าตอบข้อใดบ้าง ข้อใดตอบถูก ข้อใดตอบผิด ข้อใดไม่ตอบ หรือตอบมากกว่า 1 ข้อ
• รองรับการวิเคราะห์แบบอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์
• แสดงผลคําตอบว่าข้อสอบแต่ละข้อมีผู้ตอบถูกกี่คน
• รวมผลคะแนนและสถิติคะแนนแบบต่างๆ เช่น สรุปผลคะแนนถูกผิดของแต่ละคน, ข้อสอบทั้งหมดมีกี่ข้อ, คะแนนเต็มทั้งหมดกี่คะแนน, คะแนนที่แต่ละคนได้, สรุปการจัดลําดับคะแนน Ranking, Percentile, Quartile, Z-Score, T-Score, Stannie, สรุปคะแนนการตรวจตามจุดประสงค์ได้, แสดงกราฟสรุปคะแนนแต่ละข้อได้
วิเคราะห์ข้อสอบ (Test Analysis)
• สามารถวิเคราะห์ค่าทางสถิติต่างๆ พร้อมทํารายงาน ดังต่อไปนี้ได้ Group high, Group Middle, Group Low, P, PHigh, PLow, R, Point biserial correction, Biserial correction, Delta, Min, Mean, Median, Max, Variance, Standard deviation, Kuder Richardson reliability statistic, Cronbach alpha reliability statistic, Split half reliability statistic, Rbis, RPB
• มีรายงานเปรียบเทียบค่า p,r เป็นภาษาไทย
• มีรายงานแสดงกราฟ การกระจายค่า p เพื่อดูการกระจายตัวของข้อยาก
• แบ่งค่ากลุ่มคะแนนได้อย่างน้อย 4 ระดับ เช่น 25%, 27%, 33%, 50%
• มีรายงานสรุปผลการสอบ, ผลการวิเคราะห์ข้อสอบ และวิเคราะห์ค่าเช่น Kuder Richardson, Alpha, Semi Alpha
• มีรายงานสรุปคุณภาพการสอบอย่างน้อยดังนี้ ข้อสอบที่ดีที่ควรเก็บไว้ใช้, ข้อสอบที่ควรปรับปรุง

ไม่จํากัดวัสดุที่ใช้ในการฝนคําตอบ 
ใช้ปากกาหรือดินสอก็ได้ เพียงแค่ให้มีสีเข้มเท่านั้น (แนะนําให้ฝนด้วยดินสอ 2B หรือ HB)

นําเข้ารายชื่อผู้เข้าสอบเพื่อเชื่อมโยงกับ กระดาษคําตอบ 
นําเข้ารายชื่อผู้เข้าสอบจากไฟล์ Excel เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับกระดาษคําตอบได้
ตรวจสอบรหัสซ้ำ, การฝนรหัสผิด รวมถึงไม่มีรหัสในรายชื่อผู้เข้าสอบ
ค้นหาและแก้ไขรหัสผู้เข้าสอบให้ถูกต้องได้ทันที

อื่นๆ 
สามารถส่งออกข้อมูลทั้งข้อมูลดิบและข้อมูลที่ประมวลผลแล้วรวมถึงรายงานต่างๆ เป็นไฟล์ text และ csv ได้เพื่อนําไปใช้กับโปรแกรมอื่นๆ เช่น SPSS
มีคู่มือภาษาไทย
รองรับ Win XP, Vista, 7

 

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ

กระดาษคำตอบแบบหน้าเดียว

กระดาษตอบแบบสองหน้า

บัตรเลือกตั้ง

แบบสอบถาม

กระดาษคำตอบแบบมีหลายส่วน/วิชา ในหน้าเดียว

กระดาษคำตอบแบบมีหลายแผ่นในชุดเดียว