Untitled Document

ระบบจัดการห้องสมุดแบบสมาร์ท

ระบบจัดการห้องสมุดแบบสมาร์ท ทำให้การจัดการหนังสือ การเพิ่ม ระบุรายละเอียด ทำให้การจัดการยืมหนังทำได้ง่าย เพราะการจัดเก็บข้อมูลหนังสือที่เป็นระบบทำให้การค้นหานั้นสามารถค้นหาได้สะดวก การกำหนดสมาชิกของห้องสมุดเพื่อความสะดวกในการยืม หรือ คืนหนังสือ การกำหนดผู้ดูแลที่คอยให้บริการภายในหก้องสมุด